STRADET s.r.o. Janka Kráľa 12, 953 01 Zlaté Moravce, tel.: 045/54 69 505, e-mail: stradet@stradet.sk
STRADET s.r.o.

Technik BOZP

 Technik BOZP: Bezpečnostno-technické služby v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • spracovanie, vedenie a neustála aktualizácia dokumentácie BOZP v zmysle platných právnych predpisov (pravidelná ročná prehliadka, traumatologický plán, základné zásady pri zamestnávaní žien,...)
 • vykonávanie všeobecných školení zamestnancov z BOZP v predpísaných termínoch: vstupné školenie pracovníkov; periodické (opakované) školenia; mimoriadne, zvláštne a profesné školenia; školenia vedúcich pracovníkov; školenia zástupcov zamestnancov
 • vypracovanie plánov všeobecných a odborných školení pracovníkov, plánov odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení a plánov lekárskych prehliadok a dohľad nad plánmi
 • vykonávanie periodických previerok z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s upozornením na zistené nedostatky a s návrhom opatrení na odstránenie zistených nedostatkov (preventívna kontrolná činnosť)
 • upozorňovanie na zmeny v legislatívnych predpisoch a aktualizovanie vypracovanej dokumentácie
 • zúčastňovanie sa na vyšetrovaní pracovných úrazov, poradenstvo pri spracovaní záznamu o pracovnom úraze a oznamovaní ustanoveným spôsobom príslušným orgánom vznik pracovného úrazu, odborná pomoc pri odškodňovaní
 • organizovanie a kontrolovanie plnenia povinností vyplývajúcich z predpisov o BOZP
 • zabezpečenie styku s príslušným orgánom štátnej správy a účasť pri kontrolách
 • poskytovanie odborných konzultácií pre zamestnávateľa, ako aj ostatných vedúcich zamestnancov z oblasti BOZP
 • vypracovanie posudzovania rizík v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z.z. s návrhom OOPP
 • poradenstvo v oblasti BOZP - telefonicky, mailom, osobne
 • vypracovanie politiky BOZP v zmysle § 6 ods. 1 písm. k) zákona č. 124/2006 Z.z.
 • vypracúvanie, vedenie a neustála aktualizácia dokumentácie BOZP v súlade so skutočným stavom a v zmysle platných právnych predpisov (pravidelná ročná prehliadka, politika BOZP, traumatologický plán, základné zásady pri zamestnávaní žien, ...)
 • vykonávanie všeobecných školení zamestnancov z BOZP v predpísaných termínoch: vstupné školenie pracovníkov, periodické (opakované) školenia, mimoriadne, zvláštne a profesijné školenia, školenia vedúcich pracovníkov, školenia zástupcov zamestnancov, školenie vodičov referentských vozidiel
 • vypracovanie plánov všeobecných a odborných školení pracovníkov, plánov odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení a plánov lekárskych prehliadok a dohľad nad plánmi
 • vykonávanie periodických previerok z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s upozornením na zistené nedostatky a s návrhom opatrení na odstránenie zistených nedostatkov (preventívna kontrolná činnosť)
 • upozorňovanie na zmeny v legislatívnych predpisoch a aktualizovanie vypracovanej dokumentácie
 • zúčastňovanie sa na vyšetrovaní pracovných úrazov, poradenstvo pri spracovaní záznamu o pracovnom úraze a oznamovaní ustanoveným spôsobom príslušným orgánom vznik pracovného úrazu, odborná pomoc pri odškodňovaní (tlačivá pre sociálnu poisťovňu, zdravotnú poisťovňu, inšpektorát práce)
 • zabezpečenie styku s príslušným orgánom štátnej správy a účasť pri kontrolách
 • poskytovanie odborných konzultácií pre zamestnávateľa, ako aj ostatných vedúcich zamestnancov z oblasti BOZP
 • vypracovanie posudzovania rizík a návrh vhodných osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • poradenstvo v oblasti BOZP - telefonicky, mailom, osobne.
Ďalšie činnosti spojené s vykonávaním zabezpečovania BOZP:
 • odborné prehliadky vyhradených technických zariadení a školenia špeciálnych profesií
 • odborné prehliadky a skúšky zdvíhacích zariadení
 • základné a opakované školenia viazačov bremien a obsluhovateľov zdvíhacích zariadení
 • meranie chemických faktorov a hluku v pracovnom prostredí
 • vypracovanie posudku o riziku chemických faktorov a o riziku pre hluk v pracovnom prostredí
 • vypracovanie prevádzkového poriadku
 • predaj značenia pre BOZP.
created © 2015 www.REMO.sk