STRADET s.r.o. Janka Kráľa 12, 953 01 Zlaté Moravce, tel.: 045/54 69 505, e-mail: stradet@stradet.sk
STRADET s.r.o.

Technik PO

 Technik požiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok
 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počet členov protipožiarnych hliadok
 • vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok
 • vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie o ochrane pred požiarmi v súlade so skutočným stavom
 • určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb
 • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov
 • vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom a v zmysle platných právnych predpisov (požiarny štatút, požiarne poriadky, požiarne poplachové smernice, evakuačný plán, vedenie požiarnej knihy, ...)
 • upozorňovanie na zmeny v legislatívnych predpisoch a aktualizovanie vypracovanej dokumentácie
 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok
 • vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi novoprijatých zamestnancov, ostatných zamestnancov, vedúcich zamestnancov a zamestnancov zabezpečujúcich ochranu pre požiarmi v mimopracovnom čase
 • vykonávanie pravidelnej odbornej prípravy protipožiarnych hliadok
 • určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb, pri rekonštrukciách technologických zariadení, pri opravách zariadení, odstávkach a pri začatí výroby
 • zabezpečenie styku s príslušným orgánom štátnej správy, účasť pri kontrolách
 • príprava, organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov
 • poskytovanie odborných konzultácií v oblasti ochrany pred požiarmi telefonicky, mailom, osobne
Ďalšie činnosti spojené s vykonávaním zabezpečovania OPP:
 • predaj, revízie a opravy prenosných (pojazdných) hasiacich prístrojov, hadicových zariadení, značenia pre OPP
created © 2015 www.REMO.sk